Kalundborg

CKALUNDBORG

Folketingskandidat Jesper Wienmann Hansen:

Det Konservative Folkeparti og jeg vil specielt arbejde for:

Fokus på det lokale samfund og bevarelse af små lokalsamfund samt deres skoler og kulturliv. Fortsat

opbakning omkring en stærk infrastruktur med gode offentlige transport-forbindelser.

Styrkelse af Folkekirken og generel styrkelse af dansk kultur og traditioner. Kalundborgs kultur- og

naturtilbud skal markedsføres bedre og tiltrække flere turister samt bosæt-tere.

Høj faglighed i uddannelsessystemet fra fol-keskole til universitet og på erhvervsuddan-nelser. Vi skal især

have bedre resultater for Kalundborgs folkeskoler.

Tryghed for unge som gamle og et værdigt ældreliv med omsorg og højest mulig livskvalitet. Vi skal have

mere synligt politi igen. Ældre mennesker skal behandles med større respekt for den enkeltes ønsker til sit liv.

Ungdomsuddannelse

Vi går ind for at styrke ungdomsuddannel-serne i Kalundborg ved at samle alle gymna-sie- og

erhvervsuddannelser i en institution. Vi styrker uddannelsesmulighederne i byen og udnytter lærere og udstyr

på tværs af in-stitutionerne og skaber mulighed for flere uddannelser i et område hvor der er et stort behov for forbedringer.

 

Et erhvervsliv i balance

Kalundborg kommune er i en positiv udvik-ling. Vi ønsker at erhvervslivet, ikke blot skal fortsætte den positive udvikling, men frem-tidssikres, til gavn for beskæftigelsen, til gavn for borgerne, til gavn for håndværk og industri.

Hvordan?

•Motivere de unge til en erhvervsrettet uddannelse.

•Motivere arbejdsgiverne til at tage elever/flere elever.

•Motivere uddannelsesinstitutionerne til at fremme de unges muligheder.

 

Region Sjælland

Ved valget til region Sjælland er Christian Wedell- Neergaard spidskandidat for de konservative og kandidat til regionsrådsformand.  Vores lokale kandidat er Niels Erik Christensen.

Det handler om dig

Vi arbejder for tilgængelighed, faglighed og tryghed med patienten i centrum. Centralise-ringen er gået for vidt.

Vi skal have vækst i private virksomheder ved at give dem bedst mulige vilkår. Vi vil bekæmpe bureaukratiet og skaffe flere unge en uddannelse. Vi vil styrke infrastrukturen og arbejde for at få udbygningen af Skovvejen gjort færdig.